wtorek, 29 marca 2016

Konsultacja i diagnoza w psychoterapii

Zanim rozpocznie się psychoterapia, konieczna jest konsultacja i diagnoza. W praktyce oznacza to, że konieczne są przynajmniej 2-3 spotkania, na których należy omówić bieżące problemy, sytuację życiową i motywację do leczenia. Dopiero pod koniec tego procesu możliwe jest zawarcie kontraktu terapeutycznego, tzn. umowy na temat tego, czym jest terapia, na czym będzie polegała i na czym będą polegały role terapeuty i pacjenta. Sama diagnostyka jest pozostałością czasów kiedy psychoterapia postrzegana była głównie jako metoda leczenia i związana była ściśle z psychiatrią i psychopatologią. Szkodliwym efektem rozluźnienia się związku terapii z psychiatrią, jest zdegenerowanie procesu diagnozy, często do intuicyjnego rozeznania, albo w ogóle ominięcie diagnozy jako niepotrzebnej. Trzeba jednak pamiętać, że psychoterapia to jednak najczęściej metoda leczenia trudności z kręgu tzw. psychopatologii. Dlatego przed zawarciem kontraktu terapeutycznego specjalista powinien sformułować wstępne hipotezy diagnostyczne, które uzasadniałyby podjęcie psychoterapii.  

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
Tel. 888 867 115

Fot. autora, prawa zastrzeżone.

wtorek, 22 marca 2016

Gotowość do psychoterapii

Korzystanie z usług psychoterapeutycznych jest coraz powszechniejszym sposobem radzenia sobie w sytuacji doświadczania życiowych problemów i objawów psychologicznych. Jednakże sama decyzja i wstępną gotowość do rozpoczęcia terapii może okazać się nie dość wystarczająca, aby z niej skorzystać.

Przede wszystkim terapia nie jest zwykłą rozmową. Jest oczywiście rodzajem rozmowy, której funkcją jest pomaganie i leczenie, ale rządzi się swoistymi prawami, które zawarte są w umowie - kontrakcie, jaki terapeuta zawiera z pacjentem. Oczywiście to terapeuta ma prawo i właściwie obowiązek decydować o doborze metod i rodzaju leczenia. Jest to zgodne z faktem, że to psychoterapeuta jest profesjonalistą, który powinien posiadać odpowiednią wiedzę psychoterapeutyczną i psychopatologiczną. Na podstawie tej wiedzy powinien zaproponować pacjentowi sposób leczenia. Wiąże się to z koniecznością zaakceptowania przez pacjenta zależności od terapeuty i zaproponowanych warunków. Oczywiście alternatywą jest rezygnacja z danej terapii, czy terapeuty. Niemniej jednak podjęcie terapii musi się wiązać z zaakceptowaniem jakiś warunków.

Terapia to najczęściej długi proces. Dlatego aby z niego skorzystać i wytrwać do czasu wspólnego uzgodnienia zakończenia terapii, konieczna jest duża motywacja pacjenta. Zaangażowanie osoby korzystającej z terapii może być zagrożone zarówno przez okoliczności życiowe, jak również - i to jest ważniejsze - przez czynniki nieświadome związane z przeżyciami pacjenta. Dlatego ważne jest, aby chcąc skorzystać z terapii przygotować się na przyjmowanie za dobrą monetę sugestii terapeuty i nie poddawanie się przy pierwszych wątpliwościach.

Oczywiście można przyjmować sugestie terapeuty tylko wówczas, jeśli wierzy się w jego kompetencje. Stąd warto poznać doświadczenie zawodowe terapeuty, przynależność do zawodowych stowarzyszeń, aktywność naukową, system terapeutyczny reprezentowany przez specjalistę. Pozwala to m.in. zrozumieć postępowanie profesjonalisty, ocenić czy terapeuta przestrzega standardów zawodowych i zbudować na tej podstawie zaufanie, które jest podstawą aliansu terapeutycznego. Niestety wciąż jest wielu psychoterapeutów, którzy kierują się raczej swoim widzimisię, niż zasadami postępowania profesjonalnego dla swojej grupy zawodowej.

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychologicznego:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Kozetka w muzeum Freuda, zdjęcie pobrane ze str: Poradnia


wtorek, 15 marca 2016

Profesjonalizm i etyka w psychiatrii i psychoterapii

Każda profesja ma zespół pewnych norm i zasad, które można by uznać za jej system etyczny i wyznacznik postaw profesjonalnych. Również psychiatria i psychoterapia dysponuje takimi wyznacznikami. Problemem jest niestety to, że istniejące różne szkoły myślenia, w obu dziedzinach wiedzy, wyznaczają nieco inne dyrektywy postępowania profesjonalnego i etycznego. Wiele szkół i podejść terapeutycznych nie uznających w swej codziennej praktyce faktu istnienia nieświadomych uwarunkowań stwarza niebezpieczeństwo uwikłań, w które specjaliści mogą wchodzić w relacji z pacjentem, szkodząc pacjentom, sobie i leczeniu.

Mało jest rzetelnych publikacji dotyczących tego, czym jest profesjonalizm w psychiatrii i psychoterapii, a jeszcze mniej takich, które uwzględniają nieświadome determinanty ludzkich zachowań. Ważną i wartą polecenia publikacją w języku polskim jest tutaj praca zbiorowa Profesjonalizm w psychiatrii wydana przez Uniwersytet Jagielloński w 2013 roku. Jednym z autorów tej książki jest znany i ceniony psychiatra psychodynamiczny Glen Gabbard. Warto wczytać się w tą pozycję. Szczególnie warto, aby wczytali się w nią sami "profesjonaliści".

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Glen O. Gabbard zdjęcie pobrane ze str.: PT


środa, 9 marca 2016

Psychoterapia psychoanalityczna w Polsce

Jak przekonuje Paweł Dybel w swojej najnowszej książce Psychoanaliza - ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900 - 1989 myśl Freuda bardzo szybko została w Polsce doceniona i znalazła wielu zwolenników. Gremia psychiatrów, neurologów i psychologów z uwagą przyglądały się nowinkom naukowym płynącym z Wiednia. Szybko psychoanaliza znalazła się w obrębie zainteresowania głównych ośrodków życia intelektualnego w ówczesnej Polsce - w Krakowie, we Lwowie i w Warszawie. Wygłaszano referaty, pisano artykuły naukowe, książki oryginalne i omówienia teorii. Cały ten wysiłek został w dużym stopniu zniweczony katastrofą II Wojny Światowej, emigracją lub śmiercią wielu przedstawicieli psychoanalizy w Polsce. Ci, którzy wyjechali, stali się światowej sławy analitykami: Bychowski, Nunberg, Segal, Skotnicka...

Dominujący system ideologiczny po wojnie wykluczał psychoanalizę z kręgu dopuszczalnych aktywności, czy przedmiotów refleksji naukowej. Pomimo to powoli, lokalnie, odradzała się myśl analityczna w Polsce. Jej kolejnymi przedstawicielami byli m.in. Malewski, Winid, Sokolik, Pawlik, Walewska, Drozdowski. 

Jak cała historia psychoanalizy, także jej historia w Polsce, świadczy o niezwykłej żywotności tej nauki. Chociaż wielokrotnie ogłaszano śmierć dziedzictwa Freuda, psychoanaliza ma się nadzwyczaj dobrze, i nadal oferuje potrzebującym jedną z najbardziej głębokich i przepojonych miłością form pomocy psychologicznej. 

Zapraszam na stronę Gabinetu Psychoterapii:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Zygmunt Freud


środa, 2 marca 2016

Autyzm

Jedną z najciekawszych - z klinicznego punktu widzenia - ale jednocześnie najbardziej tragicznych chorób, jest autyzm. Jest to zasadniczo neurologiczne zaburzenie o nieznanej do końca etiologii. Jest wiele cech charakterystycznych dla autyzmu. Czymś najbardziej widocznym, jest zaburzenie w rozwoju kompetencji społeczno - emocjonalnych, co wiąże się również z całym szeregiem innych objawów i problemów. Autyzm nie jest jednorodnym zaburzeniem, jest to właściwie kontinuum, o którym mówi się obecnie, jako o spektrum

Kiedyś bardziej pesymistycznie patrzono na rokowania dla osób autystycznych. Obecnie wiadomo, że podobnie jak osoby chore na schizofrenię, osoby z autyzmem mogą funkcjonować w bardzo zadowalający sposób. Niezwykłym dowodem na takie, dobre funkcjonowanie jest wydana właśnie książka Temple Grandin i Richarda Panela Mózg autystyczny. Temple Grandin, osoba ze spektrum autyzmu, w niezwykły sposób opowiada w niej o swoich doświadczeniach, jako osoby dotkniętej tym zaburzeniem, ale też opisuje najnowsze wyniki badań nad neurologicznym podłożem tej choroby.

Zapraszam na stronę Gabinetu:

gabinet.imago@gmail.com
tel. 888 867 115

Fot. pobrana ze strony: newsweek